آقایان : 

۱) مجید شجاعی اردکانی از هنرستان فنی ولی عصر (عج) منطقه ۱۱  

۲) شهرام کاظم نیا  از هنرستان فنی پیام منطقه ۵  


دریافت کد ساعت