مدیران محترم و همکاران عزیز و هنرجویان گرامی جهت اطلاع از بارم بندی دروس در امتحانات خردادماه میتوانند به آدرس ذیل مراجعه فرمایند 

 

http://www.tvoccd.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=39&ntcetyp=1&rcid=13


دریافت کد ساعت