گزارش بازدید از مراکز علمی- تخصصی 

فنی حرفه ای  و کاردانش

رشته ی ساختمان

 محل برگزاری : ..مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن      

    موضوع بازدید : آشنایی با فعالیتها و بخشهای مختلف آن مرکز                

           تاریخ  برگزاری  25/11/89  

با هماهنگیهای به عمل آمده با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جهت بازدید همکاران هنرآموز رشته ی ساختمان و موافقت آن مرکز در روز دوشنبه مورخ 25/11/89 به اتفاق ده نفر از همکاران محترم راس ساعت 9:30 از مقابل درب جنوبی اداره کل حرکت کرده و ساعت 10:15 به آن مرکز رسیدیم و همکاران محترم در ابتدا وارد بخش فناوری بتن و آزمایشگاه بتن شده و ضمن آشنایی با فعالیتهای آن مرکز از قبیل صدور گواهی نامه ی فنی جهت تولیدات مصالح جدید تکنولوژی ساختمان و تاییدیه فنی آنها با فعالیتهای این بخش شامل دستگاههای جدید آزمایش بتن و کاربرد آنها و تحقیقات انجام شده توسط آن مرکز در زمینه ی تولید بتنهای با مقاومت فشاری بالا و نیز تولید دیوارهای سبک بتنی و با عایق حرارتی بالا آشنا شده وسپس از بخش آزمایشگاه  شیمی مصالح بازدید نموده و از حوزه ی فعالیت این آزمایشگاه نیز مطلع شدند وبعد از بخش آزمایشگاه عایقهای حرارتی بازدید نموده و با استانداردهای حاکم بر تولید عایقهای حرارتی و آزمایشهای مربوطه آشنا شدند و سپس وارد بخش آزمایشگاه سازه و مکانیک خاک شده و با حوزه ی فعالیتهای این بخش شامل تحقیقات در حال انجام مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح سنتی موجود در کشور و نیز بارگذاری روی ساختمانهای صنعتی سبک که سازه ی آنها از ورقهای گالوانیزه ساخته شده اند و همچنین از نحوه ی عملکرد و آزمایشهای در حال انجام بخش مکانیک خاک روی خاکهای برداشت شده از بستر پروژه های  سدهای در حال مطالعه و طراحی ، آشنا شدند و در پایان از بخش نمایشگاه ایجاد شده از تولیدات صنعتی شرکتهای مختلف که تولیدات آنها به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده بود بازدید به عمل آوردند ودرنهایت با دریافت پکیج معرفی فعالیتهای آن مرکز راس ساعت 12:30 مرکز تحقیقات را به سمت اداره کل ترک نمودند .  

 


    


دریافت کد ساعت