به اطلاع همکاران محترم می رساند که گروه آموزشی ساختمان برنامه ی بازدید از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را در روز دوشنبه مورخ 25/11/89 به تعداد 20 نفر تدارک دیده است و بدین وسیله از شما همکار محترم دعوت به عمل می آید تا در این برنامه شرکت فرمایید ضمناً زمان حرکت ساعت 9 صبح از درب جنوبی ساختمان اداره کل می باشد . 


دریافت کد ساعت